Kryterium dochodowe

Biuletyn Informacji Publicznej
01.10.2018
Piotr Szczuka

Nowe kryteria dochodowe

Uwaga - nowe kryteria dochodowe!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach informuje, że od 1 października 2018 r. zmienia się Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń Pieniężnach
z pomocy społecznej.

W związku z powyższym od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe:

- dla osoby samotnie gospodarującej wynosić będzie 701 zł

- dla osoby w rodzinie wynosić będzie 528 zł

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosić będzie 645 zł.

Równocześnie od 1 października 2018 r. zmienia się kryterium dochodowe dla osób korzystających z pomocy w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynosić będzie:

- dla osoby samotnej 150% kryterium dochodowego określonego
w rozporządzeniu tj. 1.051,50 zł

- dla osoby w rodzinie 150% kryterium dochodowego określonego
w rozporządzeniu tj. 792 zł. 

Osoby i rodziny, których dochód nie przekracza powyższych kryteriów, mogą się zgłaszać od 1 października 2018 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
z wnioskiem o udzielenie pomocy. Pomoc udzielana będzie na zasadach ogólnych.

 

 

27.04.2011
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają tzw. kryterium dochodowe. Pomoc skierowana jest do osób o najniższych dochodach. Aby ją otrzymać nie można przekraczać poniższych kwot. 
Wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł
Wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie - 528 zł
Należy zsumować przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli np. ubiegając się o pomoc w marcu, trzeba przedstawić dochód z lutego. Obliczając kryterium dochodowe na osobę w rodzinie sumujemy przychody wszystkich członków rodziny (np. zarobki, renty i emerytury, zasiłek dla bezrobotnych – to tylko przykłady – uwzględnianych dochodów może być więcej). Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia. Do dochodu nie wlicza się również:
- kwoty alimentów, które płaci członek rodziny ubiegającej się o wsparcie, innym osobom (spoza rodziny),
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz świadczeń w naturze,
- świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. (chodzi o zapomogę, którą wiosną 2007 r. wypłacono emerytom i rencistom, aby wynagrodzić brak waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych).
Podane wyżej kwoty kryteriów obowiązują od 1 października 2018 r.
UWAGA: Należy pamiętać, że kryterium dochodowe zmienia się – podlega okresowej weryfikacji. Zmieniają się również, podawane w kolejnych rozdziałach wysokości świadczeń. Aktualne kwoty powinien znać pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej.