Zasiłek okresowy

Biuletyn Informacji Publicznej
27.04.2011
Jest wypłacany m.in. w następujących sytuacjach:
- długotrwała choroba,
- niepełnosprawność,
- bezrobocie,
- możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Wysokość zasiłku okresowego ustalana jest w podobny sposób jak zasiłku stałego, tzn. od wysokości odpowiedniego kryterium dochodowego odejmuje się dochód osoby lub rodziny. Maksymalna wysokość zasiłku nie może przekroczyć 418 zł, minimalna - 20 zł.
Wprowadzono też dodatkową zasadę ustalającą minimalną kwotę zasiłku jako określony procent różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny. W roku 2004 procent ten wynosił:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 20% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny - 15% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.
W kolejnych latach procent ten będzie systematycznie rósł i wyniesie:
- odpowiednio: 30% i 20% w 2005 r.,
- 35% i 25% w 2006 - 2007 r.
- 50% w obu przypadkach - od 2008 r.
Opisany mechanizm pozwolą zrozumieć poniższe przykłady:
Przykład 1:
Osoba samotna osiąga dochód w wysokości 201 zł miesięcznie. Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej to 701 zł. Różnica wynosi: 701 – 201 = 500 zł. Minimalny zasiłek okresowy wyniesie 50% * 500 zł = 250,00 zł.
Przykład 2:
Dochód trzyosobowej rodziny wynosi 720 zł (240 zł na osobę w rodzinie). Kryterium dochodowe dla trzyosobowej rodziny to 528 * 3 = 1584 zł. Różnica wynosi: 1542 – 720 = 864 zł. Minimalny zasiłek okresowy wyniesie 50% * 864 zł = 432 zł.
W starym systemie (do końca kwietnia 2004 r.) osobie lub rodzinie ubiegającej się o zasiłek okresowy, można było odmówić pomocy, z powodu braku środków (lub też udzielić jej w minimalnej wysokości - 19 zł). Od 1 maja 2004 r. ośrodki pomocy społecznej zobowiązane są do wypłaty zasiłków okresowych osobom uprawnionym, stosując się do opisanych powyżej zasad ustalania ich minimalnych wysokości.