Mieszkanie chronione

Biuletyn Informacji Publicznej
30.03.2017
MIESZKANIE CHRONIONE - ul. Piastowska 6/1 w Żarach
Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla 5 osób z terenu gminy Żary, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie całodobowej opieki. Jest to forma pomocy społecznej przygotowująca osoby tam przebywające, przy wsparciu specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępująca pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.
Celem funkcjonowania mieszkania chronionego jest:
1) udzielenie schronienia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,
2) zapewnienie bezpieczeństwa,
3) zapobieganie przechodzenia kryzysu w stan chroniczny,
4) usamodzielnienie osób przebywających w mieszkaniu, readaptacja i powrót do środowiska,
5) wsparcie w codziennym funkcjonowaniu osób starszych i chorych, pozbawionych pomocy ze strony bliskich, celem uzdolnienia ich do lepszego radzenia sobie z problemami życia codziennego.
Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do uzyskania wsparcia w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym, na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Od mieszkańców wymagana jest współpraca z pracownikami MOPS oraz przestrzeganie Regulaminu Organizacyjnego mieszkania chronionego.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 68 475 55 98