Rodziny Wspierające

Biuletyn Informacji Publicznej
14.11.2013

MOPS w Żarach od 2012r. realizuje pomoc na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez powoływanie „Rodzin wspierających” i powierzanie im zadań. Zasady powoływania „Rodzin wspierających” określa zarządzenie 22/2012 Kierownika MOPS Żary z dn. 19 listopada 2012r. zgodnie z art. 29-31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. nr 149, poz.887, ze zm.).

Dotychczas cztery rodziny biologiczne objęte zostały pomocą „Rodzin wspierających”  w zakresie:

- opieki i wychowania dzieci,

- prowadzenia gospodarstwa domowego,

- kształtowania i wypełniania ról społecznych.

Efektem pomocy „Rodzin wspierających” u rodzin wspieranych jest poprawa w wypełnianiu funkcji rodzicielskich.